Vorige Volgende

Bedrijfsinformatie - Verhuur Voorwaarden


 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door PartyFlavours Entertainment (verder te noemen "PF") gedane aanbiedingen en overeenkomsten waarbij PF partij is. Eigen voorwaarden van huurders (verder te noemen "de wederpartij") zijn niet van toepassing.

 2. Plaats van verhuur

  De afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat de wederpartij en PF de overeenkomst tekenen en gaat in op het moment dat de wederpartij het gehuurde in ontvangst neemt bij PF.

 3. Reserveren en annuleren

  3.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij PF te reserveren. Deze reservering zal schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden ondertekend. Ook is reservering via mail mogelijk. Indien de wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

  3.2 Onverminderd het voorgaande kan de wederpartij de reservering voor het tijdstip van de ter beschikking stelling van de gehuurde zaak, annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren en de wederpartij zal alsdan de navolgende vergoeding verschuldigd zijn: -0% van de huursom indien uiterlijk 3 dagen van te voren wordt geannuleerd -50% van de huursom indien later geannuleerd wordt.

 4. Einde overeenkomst

  De overeenkomst eindigt door het retourneren van de goederen.

 5. Aansprakelijkheid/Overmacht

  PF kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ook na ingebrekestelling. Indien de bestelde goederen niet voorradig of defect blijken te zijn (ten gevolge van een vorige verhuring) behoudt PF zich het recht voor om een alternatief te leveren dat voldoet aan dezelfde capaciteiten.

 6. Waarborgsom

  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de wederpartij per verhuring een waarborgsom schuldig zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de waarde van het gehuurde. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 7. Controle

  Teneinde problemen te voorkomen moet de wederpartij onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt dit controleren. Indien er gebreken, manco's of andere klachten zijn dient de wederpartij direct telefonisch of per e-mail contact op te nemen met PF.

 8. Schade/Verlies

  8.1 Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking aan PF te worden gemeld. De wederpartij verplicht zich de aan het gehuurde goed, door zijn toedoen of door omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan PF te vergoeden tegen de dagwaarde. d.w.z de huidige nieuwwaarde van 1 stuks verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd van het beschadigde dan wel verloren goed.

  8.2 PF is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de wederpartij, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed.

  8.3 De wederpartij wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de wederpartij een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of door ingreep van een derde.

 9. Gebruik en onderhoud

  De wederpartij stemt er mee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip bij PF terug te bezorgen in dezelfde staat als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De wederpartij dient goederen op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt te retourneren, zoals zij deze ontvangen heeft.

 10. Verplichtingen van de wederpartij

  Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijk toestemming van PF . De wederpartij mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres als omschreven op de overeenkomst. De wederpartij of de derde dient PF onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op goederen van wederpartij of de derde of op het onderhavige gehuurde of indien op enig andere wijze de eigendomsrechten van PF dreigen te worden aangetast.

 11. Boetes/belastingen

  De wederpartij verklaart zich akkoord om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal door hem of derden, te zullen betalen.

 12. Risico laden/lossen

  De wederpartij draagt gedurende de gehele periode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.

 13. Terugbrengen

  Als de gehuurde goederen niet na het verstrijken van de huurtermijn bij PF worden teruggebracht, verkeert de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een schadevergoeding aan PF verschuldigd, welke schadevergoeding bestaat uit: -50% van de huursom bij 1 dag te laat - 60% van de huursom bij 2 dagen te laat -100% van de huursom bij 3 dagen te laat. De wederpartij kan eigenaar worden van de gehuurde goederen mits hij direct na de 1e keer huren aangeeft dat hij de gehuurde goederen wil kopen en ook gelijk overgaat tot betaling daarvan. In dat geval zal de huurprijs verrekend worden met de koopprijs.

 14. Het afhalen en terugbezorgen van de goederen

  Het afhalen en retourneren van de gehuurde goederen dient plaats te vinden op een dag en tijdstip welke in overleg bepaald zullen worden.

 15. Betaling

  Altijd voorafgaand aan het afhalen van de gehuurde goederen bij PF. Betaling kan zowel contant als via digitale betaalmethodes. Wel dient in alle gevallen betaling te geschieden voordat de gehuurde goederen kunnen worden meegegeven.

Op deze overeenkomst zijn de aangehechte voorwaarden van toepassing. Door de huurovereenkomst aan te gaan verklaart huurder in te stemmen met aangehechte voorwaarden.


Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken. Neem dan vrijblijvend contact op met de onderstaande gegevens. U kunt ook gebruik maken van het online contactformulier.